Propozice

Trubači

Podmínky soutěže trubačů:

Pokud se v těchto podmínkách soutěže neuvádí výslovně jinak, platí ustanovení Soutěžního řádu Klubu trubačů ČMMJ. Nesplní-li soutěžící některou z podmínek soutěže, má pořadatel právo účastníka ze soutěže vyloučit a odebrat mu udělenou cenu a to i v případě, že nesplnění podmínek vyjde najevo dodatečně.

A) Soutěžící:

Soutěže se mohou zúčastnit žáci ZŠ, ZUŠ a studenti SOU, SŠ a VŠ (včetně doktorandů) s výjimkou

hudebních gymnázií, konzervatoří a vysokých škol s hudebním zaměřením. K účasti na soutěži není potřeba mít složené kategorizační zkoušky. Soutěžící nemusí mít schválenou účast lektorem či pedagogickým dozorem.

B) Soutěžní kategorie:

Soubory v ladění in B (3 a více trubačů, soubor nesmí mít dirigenta, v této kategorii hrají jak soubory

smíšené, tak soubory lesnic nebo soubory borlic) Sólisté na lesnici v ladění in B (jeden trubač) Sólisté na borlici v ladění in B (jeden trubač)

V kategorii sólisté smí trubač vystoupit pouze jednou.

Výjimky a odlišnosti ze Soutěžního řádu KT

  • Pro VIII. ročník Studentské soutěže v mysliveckém troubení je stanovena povinnost vyslání minimálně jednoho sólisty z každé střední nebo vysoké lesnické školy. Vyslání soutěžícího sólisty za soubor je doporučeno.
  • Zpěv v rámci volitelné skladby souborů vítán
  • Počet souborů, ve kterých hraje sólista není omezen

C) Soutěžní kola a ceny:

Soutěž bude rozdělena do dvou kol. Prvních pět soutěžících z každé kategorie postupuje z prvního kola do kola finálního. Body z prvního a finálového kola se nesčítají. První tři účastníci finále v každé kategorii obdrží cenu, pořadatel soutěže může udělit další ceny.

D) Nástroje:

Lovecké hudební nástroje v ladění in B (lesnice a borlice) bez možnosti použití strojiva. Krytí a zpěv ve

volitelné skladbě jsou vítány.

E) Porota:

O výsledcích soutěže rozhoduje odborná porota složená ze tří porotců.

F) Soutěžní skladby:

Soubory B

1. kolo:

Petr Vacek - Pocta Antonínu Dykovi

Volitelná skladba (minimálně 24 taktů)

2. kolo (finále):

Edmund Hatiar - Jeleň

Solo Lesnice B (SK rohy)

1. kolo:

Antonín Dyk - Kamzík - 1. hlas

Volitelná skladba (minimálně 24 taktů)

2. kolo (finále):

Josef Selement - Černá - 1.hlas

Solo Borlice B (SK lesnica)

1. kolo:

Antonín Dyk - Pernatá - 1.hlas

Volitelná skladba (minimálně 24 taktů)

2. kolo (finále):

Michal Olos - Diviak - 1.hlas

Všechny uvedené povinné skladby jsou k dispozici na stránkách soutěže v sekci notový materiál.
https://horncompetition2022.cz/notovy-material/

V případě potřeby může pořadatel snížit počet hraných skladeb nebo jinak zkrátit soutěžní vystoupení.

Volitelnou skladbu vloží soutěžící do přihlašovacího formuláře do 25. 2. 2022.

Vábiči

Podmínky soutěže vábičů:

Soutěž je anonymní, soutěžící v průběhu soutěže vystupují pod čísly, která si vylosují při nástupu k soutěži. Hlasové projevy budou hodnoceny body 1-6. Maximální bodová hodnota je 6. Vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů. O pořadí vystoupení soutěžících rozhoduje moderátor soutěže náhodným výběrem, čísla soutěžících se veřejně v průběhu soutěže nevyhlašují.

Kategorie Začátečník

Soutěž bude jednokolová. Začátečníci budou soutěžit v těchto disciplínách: mladý hledající jelen, jelen stojící u laní a vítězný ryk po vyhraném souboji. V případě, že soutěžící dosáhnou shodného počtu bodů, bude nařízen rozstřel - mrmlání.

Kategorie Pokročilý

Soutěž bude podle počtu účastníků rozdělena do jednoho či dvou kol. Před zahájením prvního kola vybere předseda poroty disciplíny, ve kterých se bude soutěžit. Počet disciplín bude stanoven na základě počtu soutěžících. Počet vábičů postupujících do druhého kola (finále) stanoví předseda poroty na základě počtu soutěžících. V případě, že soutěžící postupující do finále dosáhnou shodného počtu bodů, bude nařízen rozstřel - disciplínu vybere předseda poroty. Před zahájením finále vybere předseda poroty disciplíny, ve kterých se bude soutěžit. Jejich počet stanoví předseda poroty opět na základě počtu vábičů ve finále.

Soutěžící musí vystupovat v mysliveckém oděvu včetně mysliveckého klobouku, v průběhu soutěže dbají na dodržování mysliveckých zvyků a tradic. Nesplní-li soutěžící některou z podmínek soutěže, má pořadatel právo účastníka ze soutěže vyloučit a odebrat mu udělenou cenu a to i v případě, že nesplnění podmínek vyjde najevo dodatečně.

A) Soutěžící:

Soutěže se mohou zúčastnit studenti SOU, SŠ a VŠ (včetně doktorandů).


B) Soutěžní kategorie a disciplíny:

začátečník / pokročilý

Do kategorie začátečník se mohou přihlásit pouze ti, kteří se ještě nikdy nezúčastnili podobné soutěže ve vábení jelenů.

a. hledající jelen (mladý)

b. hledající jelen (starý)

c. jelen stojící u laní

d. vítězný ryk po vyhraném souboji

e. odpočinkové mrmlání

f. dva stejně silní jeleni na říjišti

g. výzvy

h. sbíjení

C) Řevnice:

Bez omezení, v průběhu soutěže může soutěžící použít více druhů nástrojů.

D) Porota a hodnocení:

O výsledcích soutěže rozhoduje odborná porota.